Regulamin strony

Dostęp do tej strony zapewnia firma VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o. na następujących warunkach:

1. Korzystając z tych stron użytkownik akceptuje regulamin serwisu, który zaczyna go obowiązywać w momencie, gdy po raz pierwszy skorzysta z tych stron. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie się do poniższego regulaminu, nie powinien wchodzić na te strony, ani z nich korzystać.

2. Firma VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o. może wprowadzać zmiany do regulaminu w dowolnym momencie, poprzez umieszczanie ich na stronach internetowych. Prosimy o regularne przeglądanie regulaminu i zapoznawanie się z ewentualnymi zmianami. Korzystanie ze stron po wprowadzeniu zmian oznacza, że użytkownik je akceptuje, i że zgadza się stosować do zmienionego regulaminu.

KORZYSTANIE ZE STRON

3. Nie wolno kopiować, reprodukować, publikować, ściągać, zamieszczać, nadawać, transmitować, udostępniać publicznie ani korzystać z zawartości tych stron do żadnych celów z wyjątkiem prywatnego, niekomercyjnego użycia. Użytkownik zgadza się też nie adaptować, zmieniać lub tworzyć prace w oparciu o zawartość tych stron – oprócz sytuacji, gdy robi to na użytek prywatny i nie w celach komercyjnych. Wykorzystanie jakichkolwiek fragmentów zawartości tych stron wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o. .

4. Użytkownik zgadza się korzystać z tych stron wyłącznie w sposób zgodny z prawem i tak, by nie naruszać, nie ograniczać ani nie blokować niczyjego dostępu do korzystania z tych stron.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5. Zawartość tych stron, włącznie ze wszelkimi informacjami, nazwiskami i nazwami, obrazami, zdjęciami, logotypami i ikonami mającymi związek z firmą VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o., jego produktami i usługami (lub produktami i usługami osób trzecich) udostępniana jest na zasadach “TAK, JAK JEST” oraz “DOSTĘPNOŚCI”, bez jakichkolwiek zastrzeżeń lub gwarancji (pisemnych lub narzuconych przez prawo), w zakresie określonym prawnie, włącznie z ewentualnymi gwarancjami dotyczącymi jakości, przydatności do określonego celu, nie naruszania praw osób trzecich, zgodności, bezpieczeństwa czy dokładności.

6. Firma VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty lub uszkodzenia (niezależnie od możliwości przewidzenia lub poznania strat lub uszkodzeń): (a) danych; (b) dochodów lub spodziewanych zysków; (c) pracy; (d) utraty okazji; (e) utraty wiarygodności lub szkodę na reputacji; (f) szkody, poniesione przez osoby trzecie; lub (g), jakiekolwiek niebezpośrednie, wynikające z, specjalne lub wyjątkowe szkody wynikłe z używania/korzystania z tych stron, niezależnie od typu przedsięwziętych działań.

7. Firma VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o. nie gwarantuje, że funkcjonowanie tych stron będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że ewentualne defekty zostaną naprawione, ani że te strony – czy serwer, na którym strony są zarejestrowane – będą wolne od wirusów czy innych szkodliwych programów.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8. Nazwiska, nazwy, zdjęcia i logotypy identyfikujące firmę VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o. lub osoby trzecie oraz ich produkty czy usługi podlegają ochronie prawa autorskiego, praw do znaków i projektów, oraz prawu do znaków handlowych firmy VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o. i/lub osób trzecich. Postanowienia tego regulaminu nie mogą być uznawane – poprzez implikację, zastrzeżenie lub w jakikolwiek inny sposób – za zgodę na użycie jakiegokolwiek znaku handlowego, patentu, praw do projektu lub praw autorskich należących do firmy VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o. lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

WSPÓŁTWORZENIE MATERIAŁÓW DO STRONY

9. Jeśli użytkownik poproszony zostanie o nadesłanie materiałów na te strony (może to być tekst, zdjęcia, grafiki, materiały audio lub wideo), wysyłając je wyraża zgodę na przetwarzanie tych materiałów przez firmę VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o. – w sposób ciągły, nieodpłatnie, nie na zasadach wyłączności, ale na zasadach licencji i sub-licence. Przetwarzanie to może obejmować wykorzystywanie materiałów, reprodukowanie ich, modyfikowanie, adaptowanie, publikację, tłumaczenie, twórcze przetwarzanie, dystrybucję, odtwarzanie, odgrywanie, udostępnianie publiczne oraz korzystanie z praw autorskich i wydawniczych do korzystania z nadesłanych materiałów na całym świecie i/lub do włączania materiałów użytkownika w inne prace lub media znane obecnie lub stworzone w przyszłości, przez cały okres obowiązywania praw, które mogą dotyczyć materiałów nadesłanych przez użytkownika, zgodnie z zasadami polityki prywatności firmy VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o.. Jeśli użytkownik nie chce udostępnić firmie VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o. powyższych praw, proszony jest o nie wysyłanie żadnych materiałów na te strony.

10. Co więcej – oprócz punktu 9 – przysyłając materiały na stronę, użytkownik:

10.1. oświadcza, że nadesłane przez niego materiały:

10.1.1. są jego własną, oryginalną pracą, którą użytkownik może udostępnić firmie VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o., tak, by mogła zostać wykorzystana w wymienionych powyżej celach;

10.1.2. nie są to prace naruszające czyjekolwiek dobro;

10.1.3. nie zawierają one żadnych materiałów niezgodnych z prawem; oraz

10.2. użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów prawnych, wynikłych z powodu szkód lub innych kosztów, które firma VanDer Haus Nieruchomości Sp. z o.o. mogłaby ponieść, gdyby materiały nadesłane okazały się niezgodne z powyższym oświadczeniem; oraz

10.3. przekazuje wszelkie moralne prawa na cele zamieszczenia swoich materiałów oraz ich publikacji w celach wymienionych powyżej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

11. Jeśli powyższy regulamin okazałby się niezgodny z postanowieniami zawartymi gdzie indziej, powyższy regulamin traktowany będzie jako ważniejszy;

12. Gdyby okazało się, że niniejszy regulamin jest niezgodny z prawem, nieważny, lub niemożliwy do zastosowania z powodu przepisów panujących w kraju, na teren którego został stworzony, te punkty, które są niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do zastosowania przestają obowiązywać, natomiast wszystkie pozostałe punkty regulaminu uważane są za obowiązujące i wiążące.

13. Regulamin będzie stosowany i interpretowany zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: